Miljö och kvalité

Vår policy och certifikat

PowerCell utvecklar och levererar bränsleceller, bränslecellssystem och tjänster som minskar miljöpåverkan av energiproduktion, och skapar samtidigt värde för kunderna genom hög produkteffektivitet och hållbarhet. Genom forskning och avancerad teknisk utveckling bidrar bolaget till skapandet av det fossilfria samhället. 

Med noggrann kontroll och kontinuerliga förbättringar genom vårt ledningssystem säkrar vi:

  • Nöjda kunder
  • Hög produktkvalitet och leveransprecision
  • Engagerad och kompetent personal
  • Högpresterande utvecklings- och produktionssystem
  • Effektiv användning av material och resurser
  • Samarbete med leverantörer och partners
  • Överensstämmelse med lagar, förordningar och intressenternas krav

Miljöpolicy

PowerCell Sweden AB ska alltid följa nationell lagstiftning i de länder där den verkar. När något av kraven i policyn skiljer sig från nationell lagstiftning gäller det mest ambitiösa kravet. I sin verksamhet ska PowerCell följa försiktighetsprincipen så att personskador och miljöskador förhindras, undviks eller avskräcks.

Våra produkter
Som ett företag som arbetar i framkant av miljöforskning bör vi se till att våra aktiviteter och produkter är förenliga med nationella planer för vetenskap och teknik och bidrar till den nationella utvecklingen med i området. För att minska miljöpåverkan av våra produkter och system ska vi överväga hela livscykeln, från inmatningsmaterial, transport och montering till kundanvändning och uttjänta liv.

Material och montering
Kvalitet är det viktigaste kravet för vårt inmatningsmaterial från leverantörer, men material ska också väljas med hänsyn till lägsta möjliga miljö- och sociala påverkan, inklusive t.ex. utsläpp, vatten, mineraler etc.

Transporter
Vi ska alltid använda det mest miljövänliga sättet att transportera våra produkter till kunder (som väg, sjö eller järnväg). I den mån det är möjligt ska detta också krävas av våra leverantörer. Produkter som använder PowerCells ledande bränslecells- och reformeringsteknik ger kunderna tillgång till miljövänlig elkraft och värme. Vi menar att våra produkter som används har en positiv miljöpåverkan. Vi ska förespråka användningen av bränsleceller för att motverka klimatförändringar och bidra till att minska kolföreningen.

Uttjänta produkter
Vi strävar efter att hjälpa kunderna att ta hand om våra produkter när de tjänat ut.  

Vårt företag

Vårt företag

Vårt företag

Vägledande principer

Vårt företag

Eventkalendern