Globala trender och drivkrafter för väte och bränsleceller

Klimatkrisen - vi måste stoppa utsläppen av koldioxid!

Nästan varje vecka släpps nya rapporter som tydliggör de långtgående konsekvenserna av de klimatförändringar som människans utsläpp av växthusgaser orsakar. För att minska utsläppen av växthusgaser till en hållbar nivå kommer en fullständig transformation av vårt energisystem att krävas, men tiden för att initiera och genomför den håller på att rinna ut. Denna insikt i kombination med de fallande priserna på förnyelsebar energiproduktion har fått många aktörer, från privata medborgare till regeringar och internationella organisationer, att inse den enorma potential som vätgas i kombination med bränsleceller representerar.

  • Strängare regler för utsläpp måste införas i alla sektorer
  • En högre andel förnybara energikällor måste införas i energimixen
  • Vätgasens potential för energilagring och energiöverföring måste erkännas
  • Vätgas måste användas för att reducera koldioxidutsläppen inom den tunga industrin
  • Politiska stöd och incitament för vätgas och bränsleceller måste införas

Grön vätgas ger reellt nollutsläpp

Trots att vätgas är universums lättaste och minsta molekyl är den lysande i sin enkelhet när den utnyttjas på rätt sätt. Vätgasen är dock i sig inte en energikälla utan en energibärare som möjliggör lagring och förflyttning av stora mängder energi och kraft. Vätgas som produceras från förnyelsebara energikällor kallas grön vätgas. Även om grön vätgas kan produceras på otaliga sätt är idag den dominerande metoden delning av vatten, genom användning av elektricitet från förnybara källor, i en process som kallas elektrolys. En elektrolysör är i princip en bränslecell i omvänd drift.

När man i en bränslecell omvandlar grön vätgas, generas både elektrisk effekt och värme med vatten som enda utsläpp. Detta öppnar möjligheten för att sammankoppla olika samhällssektorer, vilket skulle jämna ut och kompensera för den fluktuerande karaktären hos förnybara energikällor såsom sol och vind.