Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

God bolagsstyrning, riskhantering och intern kontroll är centrala delar i en framgångsrik verksamhet och avgörande för att kunna upprätthålla förtroendet bland bolagets intressenter. Bolagsstyrningens mål är att säkerställa att bolaget sköts på ett för aktieägarna så effektivt sätt som möjligt.

PowerCells bolagsorgan är bolagsstämman, styrelsen, verkställande direktören och revisorn. Den ordinarie bolagsstämman (årsstämman) ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman utser aktieägarna styrelse och revisor. Styrelsen tillsätter den verkställande
direktören. Revisorn granskar årsredovisningen samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning. Valberedningens uppgifter fastställs på årsstämman och består huvudsakligen av att föreslå styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor för val vid årsstämman. PowerCell är noterat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm, som inte utgör en reglerad marknad. Därmed är bolaget inte skyldigt att följa Koden. Bolagets ledning är dock insatta i Kodens bestämmelser
och PowerCell väljer självmant att följa utvalda delar av Koden som anses vara av relevans givet bolagets situation.

Bolagsstämman
Bolagsstämman är PowerCells högsta beslutande organ och det forum där aktieägarnas rättigheter utövas. Vid årsstämman fattas beslut rörande förslag från valberedningen, styrelsen och aktieägarna samt eventuella övriga beslut som framgår av den aktuella bolagsordningen eller lag. Bland annat
fattas beslut om (i) fastställande av resultat- och balansräkningar, (ii) dispositioner av bolagets vinst eller förlust samt (iii) val av styrelse och revisor och arvode till dessa. Enligt bolagets bolagsordning ska styrelsen i bolaget bestå av lägst fem och högst sju ledamöter utan suppleanter.

Valberedningen
Årsstämman fastställer årligen principerna för hur valberedningen utses. Enligt årsstämmans senaste beslut har nuvarande valberedning utsetts enligt följande principer: De tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget per den 31 juli 2020 har haft rätt att vardera utse en ledamot i valberedningen. Ingen av dessa tre personer får vara ledamot i bolagets styrelse. I tillägg har styrelsens ordförande varit sammankallande och ledamot av valberedningen. Arvode utgår inte till valberedningens ledamöter. Valberedningen får dock belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar i
samband med sitt arbete för valberedningen. Valberedningen ska till årsstämman lämna förslag till: a) val av stämmoordförande, b) beslut om antal styrelseledamöter, c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott), d)
val av styrelseledamöter, e) val av styrelseordförande, f) beslut om arvode till revisor, g) val av revisor, h) beslut om principer för tillsättande av valberedning, samt i) beslut om principer för valberedningen.
I valberedningen inför årsstämman 2021 ingår:

  • Achim Moritz, Bosch, representerande Robert Bosch GmbH
  • Christer Jönsson, Saminvest, representerande Fouriertransform;
  • Oskar Börjesson, Livförsäkringsbolaget Skandia, representerande Livförsäkringsbolaget Skandia
  • Magnus Jonsson är sammankallande ledamot och representerar styrelsen för PowerCell Sweden AB.

Valberedningen inför årsstämman 2021 kommunicerades genom pressmeddelande och på bolagets hemsida den 21 oktober 2020.

Styrelsen
Styrelsen har det yttersta ansvaret för PowerCells organisation och förvaltning. Styrelsens ledamöter samt information om beroendeförhållanden finns på hemsidan under information om styrelse och revisor. För närvarande består styrelsen av sju ledamöter, varav två kvinnor och fem män. Styrelsen har inga suppleanter. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som PowerCells styrelse antagit. Bolagets arbetsordning
anger bland annat ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.
Vid styrelsens möten diskuterar styrelsen bolagets framtida utveckling, kvartalsrapporter, budget, finansiering samt gör sedvanlig uppföljning av den strategiska och operativa verksamheten i bolaget. Styrelsen utvärderar även årligen PowerCells finansiella rapportering och ställer krav på dess
innehåll och utformning för att säkerställa en hög kvalitet. Bolagets revisor deltar varje år på det möte där årsbokslutet godkänns. Bolagets VD Richard Berkling är adjungerad och deltar löpande vid styrelsens möten, detsamma gäller bolagets finanschef Karin Nilsson som också är sekreterare vid styrelsens möten. Alla styrelsebeslut baseras på ett utförligt beslutsunderlag och fattas efter diskussioner ledda av styrelsens ordförande. Styrelsens arbete utvärderas årligen under ledning av styrelsens ordförande. Resultatet av utvärderingen presenteras för styrelsen och diskuteras därefter, i syfte att optimera styrelsens arbete. Styrelseordförandens arbete i styrelsen utvärderas i dennes frånvaro. Slutsatserna från utvärderingar och diskussioner delges valberedningen.

Styrelsens utskott
Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott med uppgift att bereda revisions-, respektive ersättningsärenden inför styrelsebeslut.

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet består av tre ledamöter och höll under 2020 sammanlagt fem möten. Revisorn rapporterar löpande sina iakttagelser till revisionsutskottet och har under året deltagit vid samtliga fem möten. Ordföranden i revisionsutskottet är Helen Fasth Gillstedt, övriga ledamöter är Annette Malm Justad och Magnus Jonsson.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet behandlar frågor rörande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och bolagsledningen. Utskottet utvärderar löpande program för ersättningar för bolagsledningen samt följer och utvärderar tillämpningen av de riktlinjer för ersättning som
årsstämman beslutat. Utskottet består av två ledamöter, Magnus Jonsson (ordförande) och Annette Malm Justad och höll under 2020 sammanlagt tre möten.

Verkställande direktören
Verkställande direktören ansvarar för PowerCells operativa verksamhet i enlighet med den beslutade strategin och styrelsens instruktion. Den verkställande direktören föredrar löpande för styrelsen rörande verksamhetens utveckling.

Revisorn
Årsstämman 2020 omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor till utgången av årstämman 2021. Det antecknades att Fredrik Göransson utsetts av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till att fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Styrdokument och intern kontroll
PowerCell har etablerade kontrollsystem och bedriver en transparent verksamhet. Aktuella styrdokument ses över löpande. Vidare utvärderar styrelsen löpande den finansiella rapportering som erhålls i samband med styrelsemöten. I revisionsutskottet sker en löpande dialog med Bolagets revisor kring omfattningen och kvaliteten av den finansiella rapporteringen. 

Företagsstyrning

Ledning

Företagsstyrning

Styrelse och revisor

Företagsstyrning

PLS

Företagsstyrning

Bolagsstämmor

Företagsstyrning

Bolagsordning

Investorrelationer

Aktien