Aktien

Om Powercell Sweden AB aktie

PowerCell Sweden AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.

Aktien och aktiekapital

Aktien är noterad på First North vid Nasdaq Stockholm (PCELL, ISIN kod: SE 000 642 5815, LEI kod: 54930075IJ7TGOK3VC02). Aktiekapitalet i PowerCell uppgår per den 30 september 2020 till 1 147 133,55 SEK och är fördelat på 52 142 434 aktier med ett kvotvärde om 0,022 SEK.

Handel på First North Growth Market

PowerCells aktier handlas på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm med kortnamn PCELL och ISIN-koden SE0006425815.

First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North Growth Market regleras av First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North Growth Market.

Certified Adviser

G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
ca@gwkapital.se
tel. 08-503 000 50

Prenumerera

på våra pressreleaser och rapporter